Välkommen till min hemsida!

  den  här hemsidan  föreslår du  själv vilken kurs, föredrag eller kvällssamtal som passar dig bäst.  Samtidigt anger du själv månad och dag/ar för kurs eller kvällssamtal. Därefter ger du mig besked med mail. På det här sättet blir det enklare för oss båda. I princip är jag öppe för kvällssamtal varje fredag kväll mellan kl.19.00 -21.30. För helgkurserna gäller följande: Vi startar  lördag kl. 12.30 med avbrott för fikapaus och avslutar cirka 15.30. Samma tider gäller för söndagen. I anslutnin till några av mina böcker nedan finner du ett antal ämnen för mina kurser, föredrag eller grupper. 

Vill framhålla att jag också håller mina kurser på landsorten, varvid ev. tågkostnader föredelas på kursdeltagarna.

För gruppsamtal och föredrag i Stockholm eller på landsorten, betalar du 100:-/per person, För en helgkurs är mitt arvode 250:- När du anmäler dig själv eller en grupp du har samlat ihop, anger du ämnet (1 - 8 ) samt antalet deltagare. Skälet till att jag väljer att hålla mitt arvode lågt, är att ingen ska behöva avstå från att delta av ekonomiska skäl. Är du arbetslös eller lever på dina föräldrar eller på socialbidrag, deltar du gratis

Min hemsida kommer hela tiden att uppdateras och förändras till det bättre. Viktigt att framhålla är att du som deltagare får stor plats för dina frågor, funderingar och egna erfareheter att berika gruppen med. Min verksamhet handlar inte om att vi hävdar vår uppfattning och våra åsikter i den ena eller andra frågan. Förhoppningen är i stället att vi söker nå fram till en djupare förståelse än den som vårt intellekt förmår ge oss.  Min önskan är att vi stöder och hjälper varandra till förståelse av vårt eget livs mysterium och de utmaningar som var och en av oss har att möta.  Nedan finner du åtta alternativ av ämnen att välja mellan:

1. Om reinkarnation - återfödelse

 Denna kurs ger stora möjligheter till förståelse av vårt eget livsmönster och de utmaningar som vi brottas med. Eftersom all yttre förändring börjar inifrån, har denna kurs som yttersta syfte att vi lär oss hur vårt yttre liv ska kunna förändras, vilket inte alltid behöver ta lång tid i anspråk. Allt beror på vår motivation, vår längtan och vår öppenhet för  att samarbeta med oss själva och vår villighet att lyssna på vår egen inre lärare.  De svar vi söker, mestadels i yttervärlden, bär vi själva på, om blott vi vore öppna för att vända oss inåt mot den visdomens källa som oavbrutet flödar inom oss. Det vi tycker oss, många gånger oförskyllt, "drabbas av", har en tendens att upprepas eller i bland  i olika variationer tills vi har tillägnat oss den lärdom som ligger dold i smärta, lidande, sjukdom och svårigheter. Under varje enskild inkarnation har vi att tillägna oss vissa lärdomar, allt för att vi ska växa i medvetenhet.  Att förstå sig själv mot bakgrund av det som lämnats ouppklarat från tidigare liv, är vår uppgift här och nu.

Viktigt att framhålla är att det personliga jaget, som vi kallar "jag" och "mig",  vår identitet, aldrig har existerat tidigare. I ett försök att klargöra en villfarelse som är ytterst vanlig bland flertalet som säger sig vara övertygade om att de har existerat tidigare, ska vi använda en liknelse. Vi föreställer oss att vi plockar smultron som vi trär upp på ett grässtrå. Nu hänger ett antal smultron på strået. Varje bär får representera ett liv på jorden. Vart och ett av dessa bär är unikt och enastående och helt skilt från alla de övriga. Vårt aktuella liv ligger överst på strået. Kan nu denna någon, som lever i sin egen tid och sitt eget rum, med rätta kunna säga:"Jag har varit en tiggare i mitt föregående liv och en krigare i Napoleons armé o s v. Det jag som uttalar sig har aldrig existerat annat än här och nu. Kan då detta "här-och-nu-jag" som aldrig har funnits annat än just här, uttala sig om andra "smultron" som visserligen hänger på samma strå som jag själv, men det är också allt. Ändå finns en inre förbindelse mellan alla de mänskliga väsen som hänger på samma strå. Detta strå som förenar ligger bortom allt vi kallar "jag". Vi skulle kunna kalla den förenande länken (strået), för allas vår inneboende  gudomlighet som genomsyrar allt levande, växter, djur, människor. När en människas jagiskhet har avklingat blir hon ett med den bortom-personliga, icke-jagiska nivå där allt blir uppenbarat för henne. I den stund hon hon har befriat sig från alla sina bgränsningar, träder samtliga tidigare inkarnationer fram och visar sig. Denna vandring mot fullkomlighet genomgår varje människa. Ingen av oss undgår att en gång "återända till fadershuset", men nu i full medvetenhet om att hon och Gud-fader/moder är ett.

 

2. Om livsattityder och hälsa

Den här kursen handlar mycket om inre och yttre hälsa, hur vi lär oss skapa ett friskt inre klimat, som borgar för ett oavbrutet tillstånd av hälsa och optimism. I hög grad är vi vår egen läkare och terapeut. Många gånger gör vi oss hjälplösa och försätter oss i ett tillstånd av vanmakt, ofta parat med självmedlidande, i föreställningen om att vi är offer för yttre krafter som vi inte rår över. Detta är en vanföreställning. Många av oss är övertygade om att all hjälp uteslutande kommer till oss från yttre källor. Denna kurs vill förmedla tro och hopp att vår egen inre läkare kan och bör väckas till liv och bli till en alltid vaksam medarbetare i våra liv, i synnerhet i perioder av sjukdom och tvivel på oss själva. Så till exempel kan det mentala åldrandet helt skjutas åt sidan, allt  beroende på hur vi förhåller oss till livet och våra medmänniskor.  Oavsett ålder har vi oanade möjligheter att växa ut ur våra begränsande föreställningar om den egna personen och vår omvärld. En negativ uppfattningar om sig själv och omvärlden,  avspeglar sig alltid i vår kropp, som är, i sanning, själens spegel. Grundläggande är att medkänsla och kärlek till allt levande, blir allt mer närvarande i vårt medvetande. 

Två böcker som klargör sambandet mellan kropp och psyke finner du nedan. Båda blev mycket populära, kanske för att de speglar författarens egen smärtsamma väg till en större förståelse. Uppvindar och Öppna ditt fönster - om livsattityder och hälsa, är i hög grad baserade på egna erfarenheter. Ovanstående kurs vill visa hur  vår kroppsliga hälsa eller ohälsa styrs av inifrån kommande känslor och attityder. Framför allt vill den visa vad vi kan förändra inom oss själva för att vidmakthålla ett liv, fyllt av glädje och vitalitet. Viktigt att veta är att allt som avspeglar sig i kroppen, i form av störningar och sjukdomar eller av livsglädje och tacksamhet,  har ett budskap som är väl värt att lära sig förstå. Någon har sagt: "Kroppen är själens membran",  vilket är sant, om än blott erkänt av ett fåtal

3. Om drömmar

Utöver denna bok finns en hel del ännu opublicerat material om drömmar, som kommer att publiceras på denna hemsida. Viktigt att hålla i minnet är att vi går drömmande genom livet, fram till den punkt när vi vaknar upp ur vår livsdröm. Att förstå sina nattliga drömmar är viktigt, men än mer väsentligt är att se de det drömscenario som vi skapar under dagen. Vi drömmer fram våra liv, och hur skulle det kunna vara annorlunda, så länge vi inte vet och inte förstår oss själva. Varje dag under vårt vakna liv deltar vi i den kollektiva drömmen, men spelar okså ut vår högst personliga dröm.  

Denna kurs ger möjlighet att förstå budskapen i våra nattliga drömmar, men i lika hög grad insikt i varför vårt yttre liv gestaltar sig som det gör. Inget i vårt vakna liv, eller i våra drömmar är en tillfällighet. Nattens och dagens drömmar vävs ihop och är ingalunda så åtskilda som vi inbillar oss. Genom att förstå hur jag drömmer fram mitt vakna liv och vad som utspelar sig i den, kommer jag gradvis till allt större förståelse av det egna jaget och vad det är för omedvetna krafter som styr, inte bara mina drömmar utan i lika hög grad händelser och möten under dagen. 

5. Döden är livsviktig

Inom kort kommer här att läggas in ett mycket spännande kapitel om en man som hade en nära-döden-upplevelse som förändrade honom själv och även hans närmaste omgivning. "Embracing Death" är en video där undertecknad intervjuar en hjärtläkare och en hjärnkirurg om deras syn på ett eventuellt liv efter den fysiska tillvaron.  Även denna video kommer att göras tillgänglig på hemsidan.

Videon är framställd av Johan Wretman och Joakim de Groot.

Texten på baksidan av videonlyder som följer:

Vän med döden (Embracing Life): Om någon tidigare varit rädd för döden, så finns här tillräckligt med fakta och berättelser från personer som har besökt den "andra sidan" som får döden att framstå som något vackert. Om vi blott lämnar den fysiska kroppen och lever vidare i en anna dimension, kan då döden verkligen sägas vara den totala förintelse av, inte bara kroppen, utan också vårt medvetande. Detta är för många världen över, en otänkbar föreställning. Livet kan inte dö. Det betyder blott av vi lämnar den fysiska kostymen och övergår i en anna gestalt, men fortsätter att vara fullt ut levande och medvetna varelser. Endast våra föreställningar sätter en absolut gräns för liv när vårt fysiska liv upphör. Att vi kan existera i en icke-fysisk skepnad är bortom all fantasi och alla föreställning för flertalet människor. Livet kan inte dö.  Denna video är en av många liknande dokumentärer som producerats världen över. Författaren och läkaren Raymond Moody har ägnat mycket tid att forska i detta viktiga ämne. Hans böcker finns översatta till svens.ka. I denna video får du möta en framstående hjätspecialist Pim van Lommel, som lämnade sitt yrke för att uteslutande ägna sig åt att berätta om människor som "återvänt i från de döda". Dessutom intervjuas här en neuropsykiatriker som ger sin yrkesmässiga syn på nära-döden-upplevelser. 

6 Erövra ditt hjärta 

I denna kurs behandlar vi bl. a följande: 

 • Självbetraktelse
 • Vem är jag innerst inne?
 • Ska man leva ut sina känslor?
 • Självförnekelse
 •  Betydelsen av fel och misstag 
 • Om närvaro och att leva i nuet
 •  Om lycka och harmoni
 •  Vad är livets mening för dig
 •  Om tro och tillhörighet och sökandet efter livsmening
 •  Vad är humor och är den tillåten i alla sammanhang och vid alla tider på dygnet?

7. Det inre ljuset

I den här kursen/kvällsamtalet/föredraget tar vi upp  följande rubriker ur boken
Vad är andliget?
Mystik och mystiker
Försoning och förlåtelse
Bumerangeffekten
Sken och verklighet
Tystnad och buller
Vad är Gud och vad är människan?
Vad är ondska och vad är godhet?
Älskar du mig även om jag inte besvarar din kärlek?
Kärleks vägar och irrvägar
Sanningen ska göra oss fria - vad menas?
Jag söker mig själv. Är det någon som har sett mig?
Vad är tro? Är det tron som ska leda  oss fram till vårt eget himmelrike?
Ordens hörare och dess görare
Vilka är vår avgudar?
Får vi bonus för att vi har lidit?
Tid och evighet
Jag tänker, alltså är jag frånvarande                                                                                                                        

8. Evangelium för en Ny Tid  (översättning Johan Wretman)   

Här tar vi upp det kristna budskapet så som det sannolikt förmedlades en gång. Påfallande är skönheten i språket    och den underbart vackra filosofi så som den förmodligen sannolikt för 2000 år sedan. Boken finns att köpa för den som  så önskar

Boken har översatts med kommentarer av johan wretman
 
Evangelium för en Ny Tid är en helt underbar bok, mycket inspirerande och lärorik. Texten är giltig för människor i alla tider, oavsett deras religiösa och kyrkliga tillhörighet. Många som har varit i kontakt med det engelska originalet, har uttryckt att de för första gången i sina liv, tycker sig ha förstått det kristna budskapet så som det en gång förmedlades till människorna. Det revolutionerande i texten liggeri de avsnitt som skiljer sig från den gängse bilden av den kristna förkunnelsen  t ex de som handlar om Jesus resor i ungdomen till fjärran länder oh hans möten med visa män och kvinnor från andra religioner. Många passager är hänförande och etsar sig in i medvetandet genom sin förening av skönhet och visdom.
 
Levi Dowling som levde under förra århundradet och var presbyteriansk präst, sade sig ha mottagit sin beskrivning av Kristus och hans tid, genom uppenbarelser under djup meditation uppe på ett berg där han tillbringade några timmar varje dag försänkt i stillhet. Hans långa tid av av andlig förberedelse har gjort honom till en värdig ciceron i det inre landskapet som vi beträder tillsammans med honom. Oavsett hur föreliggande bok bedöms; som uppenbarelse, skönlitteratur, eller som ett filosofiskt verk, så skänker det läsaren en upplevelse av stor skönhet och inspiration.

 

Några av kapitelrubrikerna lyder som följer:

Läran om återfödelse      Jesus talar om återfödelsen,    Tao den store,   Jesus talar om återfödelse                      Jesus undervisar om Egyptens mysterier,      Jesus  talar om visa män och kvinnor,  Jesus talar om den universella läran m m

Översättaren har ett antal exemplar till salu.

 
 
 
"Jag har kommit för att leva i kärlekens höghet och Skönhetens ljus,vilka är återspeglingar av Gud. Jag är här, jag lever, och kan inte förvisas från livets rike,ty ty genom mina levande ord ska jag leva i döden. Jag kom för att verka för alla och med alla, och det jag gör i dag i min ensamhet skall genljuda i morgon från de många. Vad jag nu säger ur ett hjärta, skall i morgon sägas av oräkneliga hjärtan"
                                                             Kahlil Gibran
 
9.  Profeten (i översättning  av J. Wretman och C.G. Rosén)  
   Några av de kapitel ur Profeten som behandlas är följande:  
    
       Äktenskap
 • Om Glädje och Sorg  
 • Om Brott och Straff  
 • Om Frihet  
 • Om Förnuft och Känslor  
 • Om Gott och Ont  
 • Om Döden 
  .
  Översättaren har ett antal exmplar till salu.
  Johan Wretma
   
   Samtalskvällar

Dessa äger rum i min lägenhet på Radarvägen 14 5tr, 183 59 i Täby.  Vill du boka in mig för föredrag i din hemort i  något av de ämnen som nämnts kan du lämpligast mejla mig under adress

 wretman.johan1@gmail.com

Ser fram emot givande möten.

Johan Wretman